БАКАЛАВРИАТ

КАЛЕНДАР ТЕМАТИК РЕЖА  

Маъруза машғулотлари

Маърузалар мавзулари Дарс соатлари
1 Кириш. Ички тиббиётнинг ривожланиш тарихи. Ички касалликлар пропедевтикаси фани, мақсади, вазифалари. Семиотика, симптоматология ва ташҳис ҳакида тушунча.

 

2
2 Беморларни клиник текшириш усуллари. Сўраб-суриштириш. Шикояти. Ҳаёт тарихи. Физик текширув усуллар: кўздан кечириш, пальпация, перкуссия, аускультация.

 

2
3 Нафас тизими аъзолари касалликларида беморларни текшириш. Сўраб- суриштириш. Куздан кечириш. Пальпация, перкуссия ва аускультация объектив текшириш усуллари. Асосий ва қўшимча нафас шовқинлари.

 

2
4 Нафас тизими касалланган беморларда кузатиладиган асосий клиник синдромлар. 2
5 Юрак-қон томир тизими касалликларида беморларни субъектив ва объектив текшириш усуллари.

 

2
6 Юрак аускультацияси: нормал ва патологик тонлар. Юрак шовқинлари.

 

2
7 Электрокардиография.  Юрак гипертрофиясидаги ЭКГ ўзгаришлари. Ўткир миокард инфарктидаги ЭКГ ўзгаришлари. Аритмиялар. Юрак фибриляцияси хақида тушунча.

 

2
8 Ревматик иситма. Юрак нуқсонлари: митрал қопқоқ етишмовчилиги. Чап атриовентрикуляр тешик торайиши симптоматологияси. 2
9 Аортал нуқсонлар. Уч тавакали қопқоқ етишмовчилиги симптоматологияси.

 

2
10 Гипертония касаллиги. Юрак ишемик касаллиги, юрак санчиғи, миокард инфаркти, кардиосклероз симптоматологияси.

 

2
11 Хазм килиш аъзолари касалликлари билан касалланган беморларни   субъектив ва объектив текшириш усуллари. Куздан кечириш. Пальпация, перкуссия объектив текшириш усуллари. 2
12 Асосий клиник синдромлар:Ўткир ва сурункали гастритлар. Яра касаллиги. Ошкозон раки ва уни эрта аниқлаш усуллари. Сурункали энтерит ва колитлар симптоматологияси.

 

2
13 Жигар ва ўт йўллари касалликлари билан  касалланган  беморларни субъектив ва объектив текшириш усуллари. Асосий клиник синдромлар: сариқлик, портал гипертензия, жигар етишловчилиги. Гепатитлар ва жигар циррозининг  симптоматологияси

 

2
14 Буйрак касалликлари билан касалланган беморларни субъектив ва объектив текшириш усуллари. Куздан кечириш. Пальпация, перкуссия объектив текшириш усуллари. 2
15 Асосий клиник сидромлар: сийдик, нефротик, гипертоник. Уткир ва сурункали  гломерулонефрит ва пиелонефритларни симптоматологияси. 2
16  Эндокрин тизим касалликлари билан касалланган беморларни субъектив ва объектив текшириш усуллари. Қалқонсимон без касалликлари симптоматологияси. Қандли диабет симптоматологияси.

 

2
17 Кон тизими касалликлари билан касалланган беморларни субъектив ва объектив текшириш усуллари. Клиник, лаборатор ва инструментал текшириш усуллари. Анемия ва лейкозларни симптоматологияси.

 

2
18 Бириктирувчи тукима тизимли касалликлари билан касалланган беморларни субъектив ва объектив текшириш усуллари. Ревматоидли артрит, тизимли кизил бурича, склеродермия симптоматологияси. 2
ЖАМИ: 36 соат

 

Амалий машғулотлар

Амалий машғулотлар мавзулари Дарс соатлари
Назарий Клиник ўқув aмалиёти
1. 1. Талабаларни ИКП фани вазифаси билан таништириш. Фаннинг ривожланиш тарихи, максад ва вазифалари. Ташхис турлари ва  усуллари.   Беморни  асосий клиник текшириш усуллари: субъектив ва объектив Касаллик тарихи схемаси. Талабаларнинг бемор билан мустақил ишлаши. Беморни умумий кўздан кечириш: умумий холати, эс ҳуши, вазияти, тана тузилиши. Беморни тана қисмлари бўйича кўздан кечириш: бош, юз, бўйин, тери қопламлари, тери ости ёғ қатламлари, шишлар, мушаклари, бўғимлари, суяги ва оёқ қўллари. Термометрия. Антропометрия. Лаборатор ва инструментал текширувлар ҳақида умумий тушунча. Замонавий лаборатор ва инструментал текширув усулларини ахамияти.

 

4

 

2
2. Нафас аъзолари  касалликлари  билан  касалланган  беморларни  текшириш. Сўраб- суриштириш. Асосий ва кушимча шикоятлар. Кўкрак қафасини кўздан кечириш. Пальпация (пайпаслаш) – объектив текшириш усули сифатида. Лимфатик тугунлар ва кўкрак қафаси пальпацияси. Перкуссия – объектив текширув усули сифатида.  Ўпканинг қиёсий ва топографик перкуссияси. Норма ва патологияда.

 

 

2

 

4
3. Ўпкани эшитиш (аускультация). Техника ва қоидалари. Асосий (бронхиал ва везикуляр ) ва қўшимча (хириллаш, крепитация, плевра ишқаланиш шовқини) нафас шовқинлари. Замонавий текшириш усуллари. Рентгенологик текширув усуллари: бронхоскопия, бронхография, томография. Ўпкани функционал текширув усуллари: спирометрия, спирография, пневмотахометрия. Балғамни текшириш. Бронхлар ўтказувчанлигининг бузилиш синдроми. Уткир ва сурункали бронхитлар. Обструктив ва нообструктив. 2

 

4
4. Ўпка тўқимасида ҳаво ортиб кетиш синдроми (бронхиал астма, ўпка эмфиземаси). Ўпкани обструктив касалликларини текшириш. Диагностика. Этиологияси ва патогенези хакида умумий тушунча  Асосий даволаш принциплари.

Ўпка тўқимасини қаттиқлашиш (зичлашиш) синдроми (крупоз ва ўчоқли пневмония мисолида).

2 4
5. Ўпкада бўшлиқ синдроми (Ўпка абсцесси ва бронхоэктаз касаллиги мисолида). Диагностика. Этиологияси ва патогенези хакида умумий тушунча. Асосий даволаш принциплари.Плевра бўшлиғида ҳаво ва суюқлик тўпланиш синдроми (плеврит, гидроторакс, пневмоторакс). Нафас етишмовчилиги. Диагностика. Этиологияси ва патогенези хакида умумий тушунча Асосий даволаш принциплари. Беморлар курацияси. Касаллик тарихини ёзиш.

 

2 4
6. Юрак қон томир касалликларида беморларни текшириш усуллари. Семиотика. Сўраб–суриштириш: асосий шикоятлари.  Патогенези. Кўздан кечириш (умумий холати, тери копламларини ранги, шишлар, буйини куздан кечириш). Диагностик ахамияти. Юрак соҳаси ва периферик томирлар соҳасини кўздан кечириш. Юрак соҳаси пальпацияси. Диагностик ахамияти.

 

2 4
7. Юрак перкуссияси. Юракни нисбий ва мутлоқ бўғиқлик чегарасини соғлом одамда аниқлаш . Юрак конфигурацияси. Юракни нисбий ва мутлоқ бўғиқлик чегарасини патологияда аниқлаш. Юрак конфигурациясини патологияда аниқлаш.  Диагностик ахамияти. Рентгенограмма таҳлили.

 

2 4
8. Юракни эшитиш (аускультация). Аускултация қоидалари. Юрак тонларини эшитиш нормада. Тонларни эшитиш тартиби ва нуқталари. Юрак қон томир патологиясида тонларни ўзгариши (кучайиши, сусайиши). Тонларни парчаланиши ва иккига бўлиниши. Диагностик ахамияти. Юрак қон томир касалликларида қўшимча тонлар.

 

2 4
9. Юрак шовқинлари, ҳосил бўлиш механизми, характерстикаси (патологияда). Пульсни текшириш. Соғлом одамда ва юрак қон томир патологиясида пульсни хусусиятлари. Диагностик ахамияти. Артериал босим. Артериал босимни қадамма қадам ўлчаш. Гипертония ва гипотония ҳақида тушинча. Диагностик ахамияти. Замонавий лаборатор ва инструментал текшириш усуллари.

 

2 4
10. Электрокардиография (ЭКГ), ёзиб олиш усули ва нормал ЭКГ таҳлили. Юрак гипертрофиясидаги ва ўткир миокард инфарктидаги ЭКГ ўзгаришлари. 2 2
11.  Юрак ритмини бузилиш синдроми. Юрак автоматизми ва қўзғалувчанлиги бузилишида ЭКГ. Юрак ўтказувчанлик функцияси бузилгандаги ЭКГ. 2 2
12. Ревматик иситма ва бирламчи ревмокардит симптоматологияси. Бирламчи ревмакардит белгилари ва эрта ташҳиси. Митрал нуқсонлар. Митрал қопқоқ етишмовчилиги ва стенози. Диагностика. Даволаш асосий принциплари. 2 2
13. Септик эндокардит симптоматологияси. Аортал нуқсон симптоматологияси. Аортал қопқоқ етишмовчилиги ва стенози. Диагностика. Даволаш асосий принциплари.

Гипертония касаллиги симптоматологияси. Симптоматик гипертензия ҳақида тушунча. Диагностика. Даволаш асосий принциплари.

1 3
14 Юракнинг ишемик касаллиги(ЮИК) ҳақида тушунча. Стенокардия таснифи, симптоматологияси. Миокард инфаркти симптоматологияси. Диагностика. Даволаш асосий принциплари. Кардиомегалия синдроми. Қон айланиш етишмовчилиги синдроми. Томир етишмовчилиги синдроми Беморлар курацияси. Касаллик тарихини ёзиш №2. 1 3
15 Хазм аъзолари билан касалланган беморларни текшириш усуллари. Сўраб–суриштириш. Асосий шикоятлари. Симптомлар механизми ва диагностик ахамияти. Умумий кўздан кечириш ва оғиз бўшлиғини кўриш, қоринни кўздан кечириш. Қорин бўшлиғи аъзоларини пальпацияси (юзаки ва чуқур). Диагностик ахамияти. Замонавий лаборатор ва инструментал текшириш усуллари. Асосий клиник синдромлар. 1 3
16 Гастритлар симптоматологияси (уткир ва сурункали).Меъда ва 12 бармоқ ичак яра касаллиги симптоматологияси. Энтерит ва колитлар диагностикаси. Асосий даволаш принциплари. 1 3
17 Жигар ва ўт йўллари касалликларида беморларни текшириш. Сўраб–суриштириш. Асосий шикоятлари, диагностик ахамияти. Кўздан кечириш, жигар перкуссияси (Курлов бўйича), пальпацияси. Диагностик ахамияти. 1 3
18 Асосий клиник синдромлар: сариқлик , портал гипертензия, жигар етишмовчилиги.  Замонавий лаборатор ва инструментал текшириш усуллари.

Сурункали гепатит ва холециститлар диагностикаси. Жигар циррозлари симптоматологияси. Асосий даволаш принциплари.

1 3
19 Буйрак касалликларида беморларни текшириш усуллари. Сўраб–суриштириш, асосий шикоятлари. Кўздан кечириш, буйракни пайпаслаш, тукиллатиш (Пастернацкий симптоми). Замонавий лаборатор ва инструментал текшириш усуллари. 2 4
 

 

20

Ўткир ва сурункали пиелонефрит ва гломерулонефрит диагностикаси. Буйрак етишмовчилиги (ўткир ва сурункали) белгилари. Асосий даволаш принциплари. Касаллик тарихини езиш № 3. 2 4
21 Қон тизими касалликларида беморларни текшириш усуллари (асосий шикоятлари, анамнез, куздан кечириш), талоқни пайпаслаш. Клиник лаборатория. Қон умумий таҳлили.  Асосий клиник синдромлар. Анемиялар диагностикаси. Лейкозлар диагностикаси . Асосий даволаш принциплари. 2 4
22 Ички секриция безлари касалликларида беморларни сўраб суриштириш, анамнез йиғиш. Қалқонсимон без касалликлари симптоматологияси. Қандли диабет диагностикаси. 2 4
23 Бириктирувчи тўқима тизимли касалликлари билан касалланган беморларни субъектив ва объектив текшириш усуллари. Ревматоид артрит симптаматологияси. 2 4
24 Тизимли қизил бўрича, склеродермия касалликлари симптаматологияси. Диагностика.  Асосий даволаш принциплари. 2 4
  44 82
ЖАМИ: 126 соат